-


-


-


-


მატერიის, სივრცისა და დროის ცნებების სწავლება მე-9 კლასის მექანიკაში


"მატერია–ობიექტური რეალობაა,რომელიც არსებობს ადამიანის ცნობიერების გარეთ და მისგან დამოუკიდებლად და აისახება მასში".[1]
ყველა შეცნობადი ობიექტური რეალობა, არ არის მატერია,ამიტომ მატერიას ასე განვსაზღვრავ: "მატერია არის ობიექტური რეალობა–ნივტირება და ველი, რომელიც აისახება ცნობიერებაში".[2]
"სივრცე არის მატერიალურ საგანთა განფენილობისა და ურთიერთგანლაგების წესრიგის ფორმა".[3]
ურთიერთგანლაგების წესრიგის ფორმას იძლევა, მხოლოდ მატერიალური საგნები–სამყაროს სხეულები და არა ნებისმიერი მატერიალური საგანი, მაგ: ტალღები, ამიტომ სივრცეს ასე განვსაზღვრავ:
"სივრცე არის სამყაროს სხეულთა განფენილობისა და ურთიერთ განლაგების წესრიგის ფორმა".[4]
"დრო არის მატერიალურ საგანთა არსებობის ხანგრძლივობისა და თანმიმდევრობის წესრიგის ფორმა".[3]
მოცემული განსაზღვრება ცალმხრივია ამიტომ დროს ასე განვსაზღვრავ:
"დრო არის მატერიალურ და არამატერიალურ საგანთა არსებობის ხანგრძლივობისა და თანმიმდევრობის წესრიგის ფორმა".[4]