სახელი:
იამზე კუტალაძე
ID
10073
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია
ელ.ფოსტა:
iamze.kutaladze@tsu.ge