სახელი:
ნათია სორდია
ID
3385
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სადოქტოროს პროგრამის "ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია" სტუდენტი.
სამეცნიერო ინტერესები: პიროვნების ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია.
ელ.ფოსტა:
natia.sordia900@pes.tsu.ge