სახელი:
Irina Gvelesiani
ID
2355
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor(Ph.D.); Senior specialist; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University;
Terminology of Law, Methodology of Teaching Foreign Languages.
ელ.ფოსტა:
irinagvelesiani@yahoo.com