სახელი:
ვაჟა ესართია
ID
3275
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
წოდება – ზდუ–ის სამეცნიერო საბჭოს მიერ ფიზიკის კათედრაზე არჩეულია დოცენტის თანამდებობაზე – კონკურსის წესით, 1994წ.
მინიჭებული აქვს პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსი.
სამუშაო ადგილი – ქალაქ ზუგდიდის მ.კოსტავას სახელობის მე–2 საჯარო სკოლა.
სამეცნიერო ინტერესები : პედაგოგიკა
ფილოსოფია–დიალექტიკური მატერიალიზმი.

ელ.ფოსტა:
vajaesartia@yahoo.com