პერსონალური მონაცემების
შესაცვლელად შეიყვანეთ:
მომხმარებლის სახელი
პაროლი


სამახსოვრო ავტორებისათვის:

სტატიის გაფორმების წესები:


სტატიის გაფორმების ნიმუში

ლიტერატურის მითითების წესი
წიგნისათვის:
გვარი ინიციალები. წიგნის სათაური. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი (თუ რამდენიმე გამოცემაა, მაშინ გამოცემის ნომერი აღინიშნება გამოცემის წლის შემდეგ). (ქალაქი სახელწოდება მიუთითეთ შემოკლების გარეშე).
სტატიისათვის არა პერიოდულ გამოცემაში და წიგნში:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. წიგნში: წიგნის სათაური. ვისი რედაქციით. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი, გვერდები (თუ არის ტომის ან გამოშვების ნომერი, მაშინ ის აღინიშნება გამოცემის წლის შემდეგ გვერდების წინ).
სტატიისათვის პერიოდულ გამოცემაში და ჟურნალში:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. ჟურნალის სახელწოდება, წელი, ტომი, ნომნერი, გვერდები.
კონფერენციის შრომების კრებულისათვის:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. კონფერენციის დასახელება. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი, ტომი, ნომნერი, გვერდები.
პრეპრინტისათვის და ანგარიშისათვის:
გვარი, ინიციალები. პრეპრინტის (ანგარიშის) დასახელება. პრეპრინტი (ანგარიში). ორგანიზაციის დასახელება. ქალაქი, წელი, ნომნერი, გვერდები.
დეპონირებული ნაშრომისათვის:
გვარი, ინიციალები. ნაშრომის სათაური. დეპონირებულია. ქალაქი, წელი, ნომნერი, გვერდები.
დისერტაციისათვის:
გვარი, ინიციალები. საკანდიდატო დისერტაციის სათაური. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი, ქალაქი, ინსტიტუტი, წელი.
სტანდარტისათვის და პატენტისათვის:
1. ГОСТ 27.410.83. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности по альтернативному признаку. Издание официальное. Москва: Издательство стандартов, 1984.
2. Jordan O.D. UK Patent 2081298, 1982.
3. Teidzin K.K. Jpn Laid-out Appl., 61-207616, 1986.
სტატიისათვის ჩვენს ელექტრონულ ჟურნალში:
გვარი, ინიციალები//სტატიის სათაური// ქესჟ: ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე, წელი, ნომერი, გვერდები. (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=სტატიის_ნომერი.pdf)


სტატიისა და ავტორების შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად გამოიყენეთ მენიუს პუნქტი ”სტატიის გაგზავნა