სახელი:
Dr.g.s Varaprasad Raju
ID
2240
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M.Tech.,Ph.D.
professor in Andhra University, Vizag.
Vizag.
ელ.ფოსტა:
syamprasad.gudapati@gmail.com