სახელი:
ნათია ნამიჩეიშვილი
ID
2885
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი;
ბაიესური და ნეირონული ქსელები რისკების სამართავად სადაზღვევო ინდუსტრიაში.
ელ.ფოსტა:
n.namicheishvili@gtu.ge