სახელი:
გია სირბილაძე
ID
1245
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
გ.სირბილაძე არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინფორმაციული სისტემების მიმართულების სრული პროფესორი
გ. სირბილაძის სამეცნიერო ინტერესების სფერო: არამკაფიო მათემატიკა; სტატისტიკა; არამკაფიო სტატისტიკა; ინტელექტუალური არამკაფიო ტექნოლოგიები და ზოგადი სისტემები; არამკაფიო ტექნოლოგიები გადაწყვეტილებათა მიღების ხელშემწყობი სისტემებში; ფაზი ექსტრემალური დინამიკური სისტემების მოდელირება და სიმულაცია, იდენტიფიკაცია, ფილტრაცია და მართვა; საინფორმაციო პროცესების მენეჯმენტი. ამ თემატიკასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული აქვს 54 სამეცნიერო ნაშრომი.
ელ.ფოსტა:
gia.sirbiladze@tsu.ge