სახელი:
Wasan Fadhil
ID
10082
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MS.c. Student, Mustansiriyah University, College of Education, Physics Department, Iraq., Conducting polymer.
ელ.ფოსტა:
wasanalhasnawi@gmail.com