სახელი:
არჩილ უგულავა
ID
1992
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტ. პროფ. თბილისის სა ხელმწიფო
უნივერსიტეტი. არაწრფივი დინამიკა, ბმრ.


ელ.ფოსტა:
a_ugulava@yahoo.com