სახელი:
სიმონ ჩხაიძე
ID
1993
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ. მათ. მეცნ. კანდ. ასისტენტ პროფ. თბილისის სა ხელმწიფო
უნივერსიტეტი. არაწრფივი დინამიკა, ბმრ.
ელ.ფოსტა:
soso_chkhaidze@yahoo.com