სახელი:
ნიკო გოცირიძე
ID
3484
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკად.დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მათემატიკის, ინფორმატიკის და ბიომექანიკის დეპარტამენტი. სამედიცინო ფიზიკა, ბიოფიზიკა, ბიმექანიკა.
ელ.ფოსტა:
nikgotsiridze@gmail.com