ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2022 | No.3(64) [2022.09.30]


ძირითადი ცხოვრებისეული მიზნების საკვლევი კითხვარის ადაპტაცია  20-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსოციალური მიზნების საკვლევი ინსტრუმენტის ადაპტაცია  33-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.1(58) [2021.03.31]


მშობელთა სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის, მოსწავლეთა სასწავლო მიზნებისა და მეტაკოგნიციის გავლენა აკადემიურ მოსწრებაზე  132-150
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.4(46) [2017.12.31]


ბილინგვური განათლება სკოლამდელ საფეხურზე - ზიანი თუ სარგებელი?  16-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.2(44) [2017.06.30]


განათლებისადმი დამოკიდებულება თაობათა თვალსაზრისით  82-98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023