ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი  . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


გამა სპექტრომეტრის დიფერენციალური და ინტეგრალური მახასიათებლების შესწავლა
მიღებულია: 2017-12-03; ID: 3045 ახალიTHE LOW-FREQUENCY METHOD TO MEASURE THE LONGITUDINAL RELAXATION RATES OF THE SEPARATE TRANSITIONS OF THE SPIN-TRIPLET STATES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-01; ID: 3043 ახალიTHE PROBLEMS OF MAGNETIC INSTABILITY OF THE SUBSYSTEM OF ZONAL D-ELECTRONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-28; ID: 3040 ახალიРАДИОАКТИВНОСТЬ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ПРИКАСПИЙКОЙ НИЗМЕННОСТИРАДИОАКТИВНОСТЬ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ПРИКАСПИЙКОЙ НИЗМЕННОСТИ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-24; ID: 3027 ახალიСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ГЛИПРОЛИНОВ С ОСТАТКОМ LEU (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-09-13; ID: 3013 ახალიПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА АНАЛОГА [MELEU3] МОЛЕКУЛЫ ОКТАРФИНА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-09-12; ID: 3012 ახალიTHIRD ORDER PERTURBED HEISENBERG HAMILTONIAN OF SC FERROMAGNETIC FILMS WITH FIFTY SPIN LAYERS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-08-12; ID: 3005 ახალიРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ БЫСТРОТЫ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ ОБРАЗОВАННЫХ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ПРИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭНЕРГИЯХ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-07-24; ID: 2997 ახალიCONFORMATIONAL SEARCH OF IMMUNOSTIMULATING TRIPEPTIDE GLY-LEU-PHE STRUCTURE BY MOLECULAR MECHANICS METHOD. (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-07-13; ID: 2994 ახალიPHOTOCURRENT ENHANCEMENT OF SPIN COATED CDS THIN FILMS BY ADDING CU (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-07-07; ID: 2990 ახალიПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ОЛИГОМЕРА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПЭГ5 С ИОННОЙ ПАРОЙ КСL (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-07-07; ID: 2989 ახალიРЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С МОЛНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ AЗЕРБАЙДЖАНА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-07-04; ID: 2984 ახალიИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ СВЕРХГИГАНTЫ HD 14662 (F7IB) (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-07-04; ID: 2983 ახალიЭФФЕКТИВНАЯ МАССА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В AGSBTESE (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-07-01; ID: 2981 ახალიОСОБЕННОСТИ ГОРНО-ДОЛИННЫХ ВЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ В НАХЧЫВАНСКОЙ АР (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-06-30; ID: 2980 ახალიЧАСТОТНАЯ ДИСПЕРСИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРОВОДИМОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ TLGAS2<NI> (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-06-29; ID: 2979 ახალიდრაგლაინის ციცხვის მყარ სხეულზე დაჯახების ენერგიის განსაზღვრა
მიღებულია: 2016-04-18; ID: 2758 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადBRANCHING SOLUTIONS OF THE NON-LINEAR DIFFERTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER OF THE PHISI (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-12-09; ID: 2659 გადაცემულია სარეცენზიოდნარკომანია საქართველოში და ბრძოლა მის წინააღმდეგ
მიღებულია: 2015-04-12; ID: 2528 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2017
ISSN 1512-1461
Rambler's Top100