სახელი:
ბექარ ოიკაშვილი
ID
10116
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, კოსტავას 77
ელ.ფოსტა:
bekar.oikashvili@gtu.com