ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.2(9) [2006.06.30]


მაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება  90-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა  106-118
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.1(8) [2006.03.31]


კოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში  74-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020