ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2022 | No.3(64) [2022.09.30]


მორალური ინტელექტი როგორც ადამიანის სუბიექტური კეთილდღეობის საფუძველი 86-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმორალური ლიდერობა - ეფექტიანი ორგანიზაცია 96-104
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.4(61) [2021.12.31]


სუბიექტური კეთილდღეობის (მორალის) დომინირება ინტელექტუალურ აქტივობაზე 103-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.3(60) [2021.09.30]


ხელმძღვანელობის ეფექტიანობის ამაღლება უმაღლესი განათლების სისტემაში 136-143
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.2(59) [2021.06.30]


ლიდერობის მოდელები და ორგანიზაციული პათოლოგიები განათლების სისტემაში 83-94
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.3(57) [2020.12.31]


ორგანიზაციული პათოლოგიები უმაღლესი განათლების სისტემაში 37-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.4(54) [2019.12.31]


უმაღლესი განათლების სისტემაში ორგანიზაციული ქცევის „პროგრესული მოდელის“ გამოყენების საჭიროება (აკადემიური კადრების საკონკურსო-საატესტაციო შეფასება) 50-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშრომითი კმაყოფილების გამომწვევი ფაქტორები ქართულ ორგანიზაციულ კულტურაში 77-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.3(53) [2019.09.30]


ადამიანური რესურსების შეფასების და მართვის მოდელები განათლების სისტემაში (ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში) 76-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.2(52) [2019.06.30]


ორგანიზაციული ქცევის გაუმჯობესების პერსპექტივები უმაღლესი განათლების სისტემაში 55-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.3(49) [2018.09.30]


საგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანიზაციული კლიმატი და აკადემიური კადრების მიმართ დამოკიდებულების ოპტიმიზების გზები (აკადემიური თანამდებობის დაკავების პრინციპები და პროცედურები) 84-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდამოკიდებულების კონგრუენტული მოქმედების და რევერსული შეფასების კანონი (განწყობის მოქმედების კანონები) 103-113
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.2(48) [2018.06.30]


უმაღლესი განათლების ორგანიზაციული მოდელები 102-113
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.3(45) [2017.09.30]


საზოგადოებასთან ურთიერთობის განწყობისეული (დამუკიდებულების) კანონზომიერებანი 116-127
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაბაკალავრო პროგრამების ეფექტიანობის ამაღლების პერსპექტივები 128-142
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2015 | No.2(34) [2015.03.31]


ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანი მოდელის ფორმირება 10-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმართვის სტილი და შრომითი კმაყოფილება ქართულ ორგანიზაციულ კულტურაში 19-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2012 | No.2(21) [2012.06.30]


ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის საერთაშორისო ასპექტები და ქართულ კულტურაში ორგანიზაციული ქცევის ეფექტიანი მოდელის ფორმირება 17-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართული ორგანიზაციული კულტურის განვითარების ფსიქოლოგიური ფაქტორები 34-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2008 | No.2(13) [2008.12.31]


შრომითი განწყობების როლი ორგანიზაციული კულტურის ფორმირებაში 55-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2008 | No.1(12) [2008.06.30]


Установочные механизмы творчества (ენა: რუსული) 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2007 | No.1(10) [2007.06.30]


მომხმარებლის ლოიალურობის განწყობისეული ბუნება 19-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადამიანური რესურსები ორგანიზაციულ ცვლილებებში
(კულტუროლოგიური ასპექტი)
(ენა: რუსული)
 28-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022