მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს ვ.სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია  და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


GEORGIAN TRADITIONAL MUSIC TUDAY: REVIVAL AS PRESERVATION? (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-07-25; ID: 3139 ახალი



COMPOSITION AND MUSIC THEORY: CONVERGENCES AND DIVERGENCES BETWEEN TWO RELATED DISCIPLINES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-07-20; ID: 3138 ახალი



„შეხვეტილიანის“ ციკლის ისტორიული ჩამოყალიბებისა და მუსიკალური აგებულების თავისებურებათა კვლევის საკითხისთვის
მიღებულია: 2018-07-05; ID: 3132 ახალი



„შეხვეტილიანის“ ციკლის ისტორიული ჩამოყალიბებისა და მუსიკალური აგებულების თავისებურებათა კვლევის საკითხისთვის
მიღებულია: 2018-07-04; ID: 3131 ახალი



GEORGIAN PANPIPE (LARCHEMI/SOINARI): TRADITION AND INNOVATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-06-19; ID: 3125 ახალი



AN ETHNOMUSICOLOGIST BETWEEN THE STAGE AND THE JURY TABLE. THE POLISH CASE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-26; ID: 3114 ახალი



POLYPHONIC TRADITIONS IN THE GRECO-ROMAN WORLD (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-13; ID: 3106 ახალი



POLYPHONIC INSTRUMENTS IN GRECO-ROMAN WORLD (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-13; ID: 3105 ახალი



ON THE TYPES OF CHRISTIAN LITURGICAL MUSIC IN TODAY’S GEORGIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-08; ID: 3103 ახალი



MUSIC ANALYSIS IN THE 21ST CENTURY ETHNOMUSICOLOGY: MERGING IDEAS OF „WESTERN“ AND „EAST EUROPEAN“ ETHNOMUSICOLOGICAL TRADITIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-01-16; ID: 3060 ახალი



УКРАИНСКАЯ ГИТАРНАЯ МУЗЫКА: ДУХОВНЫЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-12-02; ID: 3044 ახალი



О РОЛИ ПОЛИФОНИИ В ОПЕРНЫХ ДУЭТАХ П.ЧАЙКОВСКОГО (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-29; ID: 3041 ახალი



АНСАМБЛИ МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО МИРА. (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-16; ID: 3025 ახალი



„დროის ფაქტორი“ XX საუკუნის საგუნდო მუსიკაში (გ.ლიგეტის „Requiem”-ისადა ს.ნასიძის „ვედრები“-ს შედარებითი ანალიზის მაგალითზე)
მიღებულია: 2017-10-14; ID: 3024 ახალი



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРУННО-СМЫЧКОВОГО АМАТОРСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО РЕГИОНОВ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОРКЕСТРОВ «ПОЛИФОНИЯ» И «КРЕЩЕНДО») (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-10; ID: 3022 ახალი



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭПОХИ БАРОККО ПУТЁМ МУЗЫКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЛЯ БАНДУРЫ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-08-02; ID: 3003 ახალი



ОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ «ТРАВИАТА» В РЕЖИССЕРСКОМ РЕШЕНИИ Д.ГНАТЮКА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-05-19; ID: 2957 ახალი



DEFINITION PROBLEM OF ALGORITHMIC MUSIC COMPOSITION. RE-EVALUATION OF THE CONCEPTS AND TECHNOLOGICAL APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-10; ID: 2950 გადაცემულია სარეცენზიოდ



სულხან ნასიძის საგუნდო პოემა „ვედრება“ (ზოგიერთი კომპოზიციური თავისებურების შესახებ)
მიღებულია: 2017-05-01; ID: 2937 გადაცემულია ხელმეორედ სარეცენზიოდ



სულხან ცინცაძის 24 პრელუდიის ციკლები
მიღებულია: 2017-03-29; ID: 2921 გადაცემულია სარეცენზიოდ



საქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების მუსიკალური ფოლკლორი (დიალექტოლოგიის ჭრილში)
მიღებულია: 2016-11-14; ID: 2860 გადაცემულია სარეცენზიოდ



საინგილოსა და სამთაწყაროში ჩაწერილი სიმღერების შედარებითი კვლევის შედეგები
მიღებულია: 2016-11-14; ID: 2859 გადაცემულია სარეცენზიოდ



ყიზლარსა და მოზდოკში მცხოვრები ქართველების მუსიკალური ფოლკლორი
მიღებულია: 2016-11-13; ID: 2858 გადაცემულია სარეცენზიოდ


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-2018
Rambler's Top100