იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:


ზოგადი დებულებ
დებულება ღია წვდომის შესახებ
ლიცენზირება
კონცეპცია

ზოგადი დებულება:

 • ჟურნალის დამაარსებელია სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ორგანიზაცია "ინტერნეტ აკადემია", და მას ეკუთვნის "Copyright" უფლება.
 • ჟურნალის მისამართია: https://gesj.internet-academy.org.ge/ge/jur/
 • ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის დანიშნულებაა მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა, მეცნიერთა და სპეციალისტთა მიერ მოპოვებული ახალი მიღწევების, გამოკვლევათა მასალებისა და შედეგების ოპერატიულად გამოქვეყნება და შენახვა.
 • ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალს პატრონატს უწევს:
  - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
  ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.
დებულება ღია წვდომის შესახებ:
 • ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ჩვენს ჟურნალში გამოქვეყნებული ნებისმიერი სამეცნიერო სტატიის ღია წვდომას.
 • ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვა გამომცემლებთან და ყველა დაინტერესებულ პირთან, ავტორებისათვის ისეთი საშუალებების შექმნისათვის, რომლებიც გაადვილებს პუბლიკაციას ისეთ სტანდარტულ ელექტრონულ ფორმატებში, რომლებიც თავსებადია ეფექტური ძიებისა და არქივირებისათვის.
 • ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა და ღია წვდომას უზრუნველყოფს: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .
ლიცენზირება:

კონცეპცია:

 1. ჟურნალი შინაარსობრივად არის სრულტექსტიანი დოკუმენტების მონაცემთა ბაზა.
 2. ჟურნალი გამოიცემა მხოლოდ ელექტრონული სახით და არა აქვს ნაბეჭდი ვერსია.
 3. გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში გამოქვეყნდება ელექტრონულ ჟურნალში.
 4. რეცენზირება დაფარულია, ანუ ავტორისათვის უცნობი რჩება რეცენზენტის ვინაობა.
 5. ჟურნალი რეფერირდება VINITI, INION და TECHINFORMI.
 6. ჟურნალის ყველა მასალა ინახება განუსაზღვრელი დროით. შენახვას უზრუნველყოფს “ინტერნეტ აკადემია”, როგორც მისი დამფუძნებელი, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ტექნიკურ-ეკონომიკურ გამოკვლევათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - “ტექინფორმი”, რითაც დაცული იქნება ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალების ავტორთა საავტორო უფლება.
 7. ჟურნალი ორიენტირებულია უპირველესად იმ სამეცნიერო მასალებზე, რომლებიც არსად გამოქვეყნებულა (სტატიები, გამოკვლევათა შედეგები, ანგარიშები და ა.შ.) და ავტორთა მიერ ჟურნალს გადაეცემა იმ პირობით, რომ მათი ნახვა იქნება თავისუფალი, გამოიყენება მხოლოდ სამეცნიერო მიზნებისათვის და ამ მასალებზე დაცული იქნება ყველა მატერიალური თუ არამატერიალური საავტორო უფლება.
 8. ავტორები პასუხისგებელნი არიან სტატიის შინაარსსზე.
 9. ჟურნალის რედაქცია არ აგებს პასუხს სტატიის პუბლიკაციის შედეგად გამოწვეულ შესაძლო ზარალზე. იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან.
 10. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია მოწოდებულია ჟურნალის მაღალი სამეცნიერო სტატუსისა და ავტორიტეტის შექმნისათვის და ორიენტირებულია იმ კრიტერიუმებზე, რაც მოეთხოვება სამეცნიერო ტრადიციების მქონე აკადემიურ ჟურნალებს.
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-181X