მათემატიკა, მექანიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მათემატიკა, მექანიკა ქესჟ:


ზოგადი დებულებ
დებულება ღია წვდომის შესახებ
ლიცენზირება
კონცეპცია

ზოგადი დებულება:

დებულება ღია წვდომის შესახებ: ლიცენზირება:

კონცეპცია:

  1. ჟურნალი შინაარსობრივად არის სრულტექსტიანი დოკუმენტების მონაცემთა ბაზა.
  2. ჟურნალი გამოიცემა მხოლოდ ელექტრონული სახით და არა აქვს ნაბეჭდი ვერსია.
  3. გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში გამოქვეყნდება ელექტრონულ ჟურნალში.
  4. რეცენზირება დაფარულია, ანუ ავტორისათვის უცნობი რჩება რეცენზენტის ვინაობა.
  5. ჟურნალი რეფერირდება VINITI, INION და TECHINFORMI.
  6. ჟურნალის ყველა მასალა ინახება განუსაზღვრელი დროით. შენახვას უზრუნველყოფს “ინტერნეტ აკადემია”, როგორც მისი დამფუძნებელი, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ტექნიკურ-ეკონომიკურ გამოკვლევათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - “ტექინფორმი”, რითაც დაცული იქნება ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალების ავტორთა საავტორო უფლება.
  7. ჟურნალი ორიენტირებულია უპირველესად იმ სამეცნიერო მასალებზე, რომლებიც არსად გამოქვეყნებულა (სტატიები, გამოკვლევათა შედეგები, ანგარიშები და ა.შ.) და ავტორთა მიერ ჟურნალს გადაეცემა იმ პირობით, რომ მათი ნახვა იქნება თავისუფალი, გამოიყენება მხოლოდ სამეცნიერო მიზნებისათვის და ამ მასალებზე დაცული იქნება ყველა მატერიალური თუ არამატერიალური საავტორო უფლება.
  8. ავტორები პასუხისგებელნი არიან სტატიის შინაარსსზე.
  9. ჟურნალის რედაქცია არ აგებს პასუხს სტატიის პუბლიკაციის შედეგად გამოწვეულ შესაძლო ზარალზე. იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან.
  10. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია მოწოდებულია ჟურნალის მაღალი სამეცნიერო სტატუსისა და ავტორიტეტის შექმნისათვის და ორიენტირებულია იმ კრიტერიუმებზე, რაც მოეთხოვება სამეცნიერო ტრადიციების მქონე აკადემიურ ჟურნალებს.
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-