მათემატიკა, მექანიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მათემატიკა, მექანიკა ქესჟ:

პერსონალური მონაცემების
შესაცვლელად შეიყვანეთ:
მომხმარებლის სახელი
პაროლი


სამახსოვრო ავტორებისათვის:
 • გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში თავსდება ინტერნეტში - ელექტრონულ ჟურნალში.
 • მასალები მიიღება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე.
 • მასალები ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.
 • სტატიისა და ავტორების შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად გამოიყენეთ მენიუს პუნქტი ”სტატიის გაგზავნა”.
 • ავტორს შეუძლია პუბლიკაციისათვის მოგვაწოდოს ერთი ან რამდენიმე სტატია, მაგრამ ჟურნალის ერთ ნომერში შესაძლებელია გამოქვეყნდეს მხოლოდ ორი სტატია.
 • გამოქვეყნებულ მასალებში ავტორებს არ შეუძლიათ ცვლილებების და დამატებების შეტანა, მაგრამ უფლება აქვთ საერთო პირობების დაცვით წარმოადგინონ დამატებითი შენიშვნები საკუთარ სტატიებზე.
 • ავტორისათვის მასალების დაბრუნება შემდგომი დამუშავებისათვის არ ნიშნავს, რომ მასალები მიღებულია გამოსაქვეყნებლად.
 • გადამუშავებული ტექსტის მიღების შემდეგ მასალებს ხელახლა განიხილავს სარედაქციო კოლეგია.
 • სტატიას მითითებული ექნება რედაქციაში მიღების თარიღი.
 • წელიწადში გამოიცემა ჟურნალის ორი ნომერი მაინც.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი  უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
  ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

სტატიის გაფორმების წესები:

 • სტატია მოგვაწოდეთ DOC/DOCX ან ODT ან SXW(OpenOffice) ფაილის სახით, ფურცლის ზომა - A4:
  • ყველა ქართული ტექსტისათვის გამოიყენეთ ქართული UNICODE-შრიფტი (მაგალითად SYLFAEN), ზომა12;
  • ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი - TimesNewRoman, ზომა 12.
  • სტრიქონებს შორის მანძილი - 1.
  • აბზაცის პირველი სტრიქონის დაშორება - 1სმ.
  • დაშორება ფურცლის ყველა კიდიდან - 2სმ. თავსართი (header) – 1სმ, ბოლოსართი (footer) – 1,3სმ;
  • სტატიის თავში მოათავსეთ შემდეგი ინფორმაცია:
   • უაკ (ანუ УДК) კლასიფიკატორი (ზომა 12);
   • სათაური (ცენტრირებული, გასქელებული (Bold), ზომა14);
   • მონაცემები ავტორის (თითოეული თანაავტორის) შესახებ:
    • გვარი და სახელი (ცენტრირებული, ზომა 12);
    • ორგანიზაციის დასახელება და მისამართი (ცენტრირებული, ზომა 10);
   • ანოტაცია (რეზიუმე) სტატიის ენაზე (დაშორება მარცხნიდან = 2სმ, დახრილი (Italic), ზომა 12). ანოტაცია არ უნდა შეიცავდეს ციტატებს გამოყენებული ლიტერატურიდან და რთულ ფორმულებს.
    * მნიშვნელოვანია:
    ქართული სტატიებისათვის სისტემაში მათი განთავსების დროს დამატებით სავალდებულო იქნება ანოტაციები (რეზიუმე) ინგლისურ და რუსულ ენებზე, ხოლო რუსული სტატიებისათვის - ინგლისურ ენაზე. ამასთანავე თითოეული ანოტაციის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 1500 სიმბოლოს შუალედების ჩათვლით;
   • საკვანძო სიტყვები სტატიის ენაზე (დაშორება მარცხნიდან = 2სმ, დახრილი (Italic), ზომა 12).
  • სტატიის შესავალი და ტექსტი დაყავით აბზაცებად, პუნქტებად და ქვეპუნქტებად;
  • თუ სტატია შეიცავს ნახაზებს ან ნახატებს, აუცილებელია:
   • ნახაზი მოათავსეთ შესაბამისი ტექსტის გვერდით;
   • დოკუმენტის გადაფორმატების შემთხვევაში ნახაზი უნდა მისდევდეს ტექსტს;
   • ნახაზს უნდა ჰქონდეს წარწერა;
   • ნახაზი უხარვეზოდ უნდა აისახებოდეს ეკრანზე (გარჩევისუნარიანობა 96-150 dpi).
  • გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა გააფორმეთ შემდეგნაირად:
   • ლიტერატურის ნუსხა შედგინეთ ტექსტში მისი გამოყენების თანმიმდევრობის მიხედვით;
   • არ მიუთითოთ გამოუქვეყნებელი ნაშრომები (დაცული დისერტაციების გარდა);
   • ტექსტში გამოყენებული ლიტერატურის ნომერი მოათავსეთ მართკუთხა ფრჩხილებში;
  • ბოლოში მიუთითეთ სტატიაში მოყვანილი სურათების რაოდენობა, დიაგრამების რაოდენობა და ცხრილების რაოდენობა.

ლიტერატურის მითითების წესი
წიგნისათვის:
გვარი ინიციალები. წიგნის სათაური. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი (თუ რამდენიმე გამოცემაა, მაშინ გამოცემის ნომერი აღინიშნება გამოცემის წლის შემდეგ). (ქალაქი სახელწოდება მიუთითეთ შემოკლების გარეშე).
სტატიისათვის არა პერიოდულ გამოცემაში და წიგნში:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. წიგნში: წიგნის სათაური. ვისი რედაქციით. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი, გვერდები (თუ არის ტომის ან გამოშვების ნომერი, მაშინ ის აღინიშნება გამოცემის წლის შემდეგ გვერდების წინ).
სტატიისათვის პერიოდულ გამოცემაში და ჟურნალში:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. ჟურნალის სახელწოდება, წელი, ტომი, ნომნერი, გვერდები.
კონფერენციის შრომების კრებულისათვის:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. კონფერენციის დასახელება. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი, ტომი, ნომნერი, გვერდები.
პრეპრინტისათვის და ანგარიშისათვის:
გვარი, ინიციალები. პრეპრინტის (ანგარიშის) დასახელება. პრეპრინტი (ანგარიში). ორგანიზაციის დასახელება. ქალაქი, წელი, ნომნერი, გვერდები.
დეპონირებული ნაშრომისათვის:
გვარი, ინიციალები. ნაშრომის სათაური. დეპონირებულია. ქალაქი, წელი, ნომნერი, გვერდები.
დისერტაციისათვის:
გვარი, ინიციალები. საკანდიდატო დისერტაციის სათაური. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი, ქალაქი, ინსტიტუტი, წელი.
სტანდარტისათვის და პატენტისათვის:
1. ГОСТ 27.410.83. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности по альтернативному признаку. Издание официальное. Москва: Издательство стандартов, 1984.
2. Jordan O.D. UK Patent 2081298, 1982.
3. Teidzin K.K. Jpn Laid-out Appl., 61-207616, 1986.
სტატიისათვის ჩვენს ელექტრონულ ჟურნალში:
გვარი, ინიციალები//სტატიის სათაური// ქესჟ: მათემატიკა, მექანიკა, წელი, ნომერი, გვერდები. (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=სტატიის_ნომერი.pdf)


სტატიისა და ავტორების შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად გამოიყენეთ მენიუს პუნქტი ”სტატიის გაგზავნა

Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-