ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

პერსონალური მონაცემების
შესაცვლელად შეიყვანეთ:
მომხმარებლის სახელი
პაროლი


სამახსოვრო ავტორებისათვის:
 • გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში თავსდება ინტერნეტში - ელექტრონულ ჟურნალში.
 • მასალები მიიღება .
 • მასალები ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.
 • სტატიისა და ავტორების შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად გამოიყენეთ მენიუს პუნქტი ”სტატიის გაგზავნა”.
 • ავტორს შეუძლია პუბლიკაციისათვის მოგვაწოდოს ერთი ან რამდენიმე სტატია, მაგრამ ჟურნალის ერთ ნომერში შესაძლებელია გამოქვეყნდეს მხოლოდ ორი სტატია.
 • გამოქვეყნებულ მასალებში ავტორებს არ შეუძლიათ ცვლილებების და დამატებების შეტანა, მაგრამ უფლება აქვთ საერთო პირობების დაცვით წარმოადგინონ დამატებითი შენიშვნები საკუთარ სტატიებზე.
 • ავტორისათვის მასალების დაბრუნება შემდგომი დამუშავებისათვის არ ნიშნავს, რომ მასალები მიღებულია გამოსაქვეყნებლად.
 • გადამუშავებული ტექსტის მიღების შემდეგ მასალებს ხელახლა განიხილავს სარედაქციო კოლეგია.
 • სტატიას მითითებული ექნება რედაქციაში მიღების თარიღი.
 • წელიწადში გამოიცემა ჟურნალის ორი ნომერი მაინც.

სტატიის გაფორმების წესები:

 • სტატია მოგვაწოდეთ DOC/DOCX ან ODT ან SXW(OpenOffice) ფაილის სახით, ფურცლის ზომა - A4:
  • ყველა ქართული ტექსტისათვის გამოიყენეთ ქართული UNICODE-შრიფტი (მაგალითად SYLFAEN), ზომა12;
  • ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი - TimesNewRoman, ზომა 12.
  • სტრიქონებს შორის მანძილი - 1.
  • აბზაცის პირველი სტრიქონის დაშორება - 1სმ.
  • დაშორება ფურცლის ყველა კიდიდან - 2სმ. თავსართი (header) – 1სმ, ბოლოსართი (footer) – 1,3სმ;
  • სტატიის თავში მოათავსეთ შემდეგი ინფორმაცია:
   • უაკ (ანუ УДК) კლასიფიკატორი (ზომა 12);
   • სათაური (ცენტრირებული, გასქელებული (Bold), ზომა14);
   • მონაცემები ავტორის (თითოეული თანაავტორის) შესახებ:
    • გვარი და სახელი (ცენტრირებული, ზომა 12);
    • ორგანიზაციის დასახელება და მისამართი (ცენტრირებული, ზომა 10);
   • ანოტაცია (რეზიუმე) სტატიის ენაზე (დაშორება მარცხნიდან = 2სმ, დახრილი (Italic), ზომა 12). ანოტაცია არ უნდა შეიცავდეს ციტატებს გამოყენებული ლიტერატურიდან და რთულ ფორმულებს.
    * მნიშვნელოვანია:
    ქართული სტატიებისათვის სისტემაში მათი განთავსების დროს დამატებით სავალდებულო იქნება ანოტაციები (რეზიუმე) ინგლისურ და რუსულ ენებზე, ხოლო რუსული სტატიებისათვის - ინგლისურ ენაზე. ამასთანავე თითოეული ანოტაციის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 1500 სიმბოლოს შუალედების ჩათვლით;
   • საკვანძო სიტყვები სტატიის ენაზე (დაშორება მარცხნიდან = 2სმ, დახრილი (Italic), ზომა 12).
  • სტატიის შესავალი და ტექსტი დაყავით აბზაცებად, პუნქტებად და ქვეპუნქტებად;
  • თუ სტატია შეიცავს ნახაზებს ან ნახატებს, აუცილებელია:
   • ნახაზი მოათავსეთ შესაბამისი ტექსტის გვერდით;
   • დოკუმენტის გადაფორმატების შემთხვევაში ნახაზი უნდა მისდევდეს ტექსტს;
   • ნახაზს უნდა ჰქონდეს წარწერა;
   • ნახაზი უხარვეზოდ უნდა აისახებოდეს ეკრანზე (გარჩევისუნარიანობა 96-150 dpi).
  • გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა გააფორმეთ შემდეგნაირად:
   • ლიტერატურის ნუსხა შედგინეთ ტექსტში მისი გამოყენების თანმიმდევრობის მიხედვით;
   • არ მიუთითოთ გამოუქვეყნებელი ნაშრომები (დაცული დისერტაციების გარდა);
   • ტექსტში გამოყენებული ლიტერატურის ნომერი მოათავსეთ მართკუთხა ფრჩხილებში;
  • ბოლოში მიუთითეთ სტატიაში მოყვანილი სურათების რაოდენობა, დიაგრამების რაოდენობა და ცხრილების რაოდენობა.

ლიტერატურის მითითების წესი
წიგნისათვის:
გვარი ინიციალები. წიგნის სათაური. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი (თუ რამდენიმე გამოცემაა, მაშინ გამოცემის ნომერი აღინიშნება გამოცემის წლის შემდეგ). (ქალაქი სახელწოდება მიუთითეთ შემოკლების გარეშე).
სტატიისათვის არა პერიოდულ გამოცემაში და წიგნში:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. წიგნში: წიგნის სათაური. ვისი რედაქციით. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი, გვერდები (თუ არის ტომის ან გამოშვების ნომერი, მაშინ ის აღინიშნება გამოცემის წლის შემდეგ გვერდების წინ).
სტატიისათვის პერიოდულ გამოცემაში და ჟურნალში:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. ჟურნალის სახელწოდება, წელი, ტომი, ნომნერი, გვერდები.
კონფერენციის შრომების კრებულისათვის:
გვარი, ინიციალები. სტატიის სათაური. კონფერენციის დასახელება. ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი, ტომი, ნომნერი, გვერდები.
პრეპრინტისათვის და ანგარიშისათვის:
გვარი, ინიციალები. პრეპრინტის (ანგარიშის) დასახელება. პრეპრინტი (ანგარიში). ორგანიზაციის დასახელება. ქალაქი, წელი, ნომნერი, გვერდები.
დეპონირებული ნაშრომისათვის:
გვარი, ინიციალები. ნაშრომის სათაური. დეპონირებულია. ქალაქი, წელი, ნომნერი, გვერდები.
დისერტაციისათვის:
გვარი, ინიციალები. საკანდიდატო დისერტაციის სათაური. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი, ქალაქი, ინსტიტუტი, წელი.
სტანდარტისათვის და პატენტისათვის:
1. ГОСТ 27.410.83. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности по альтернативному признаку. Издание официальное. Москва: Издательство стандартов, 1984.
2. Jordan O.D. UK Patent 2081298, 1982.
3. Teidzin K.K. Jpn Laid-out Appl., 61-207616, 1986.
სტატიისათვის ჩვენს ელექტრონულ ჟურნალში:
გვარი, ინიციალები//სტატიის სათაური// ქესჟ: ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე, წელი, ნომერი, გვერდები. (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=სტატიის_ნომერი.pdf)


სტატიისა და ავტორების შესახებ ინფორმაციის გამოსაგზავნად გამოიყენეთ მენიუს პუნქტი ”სტატიის გაგზავნა

Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024