განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2015 | No.1(33) [2015.01.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


მასწავლებელთა III კონფერენცია "უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს" (სწავლებისა და განათლების პრობლემები) 2014წლის 5-6 დეკემბერი 1-3
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქვეყანათმცოდნეობითი ასპექტის როლი უცხო ენის სწავლების პროცესში 4-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმოსწავლე, როგორც მასწავლებლის ადამიანური რესურსი 9-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ ვიმუშაოთ მოსწავლეებთან, რომლებსაც მკვეთრად გამოხატული მეტყველების პრობლემები აქვთ 16-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანისტორიის სწავლება : ზოგადი ტენდენციები, ახალი მეთოდები, სასწავლო აქტივობები 23-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსსსმ მოსწავლე და სასწავლო პროცესი 34-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანბლოგი-სასწავლო რესურსი 39-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკეთებით სწავლების ეფექტი უსინათლო ბავშვთა სასწავლო პროცესში 46-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკვლევასა და პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 50-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინტერკულტურული აღზრდის თავისებურებები მცირე ერების შემთხვევაში 55-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასწავლო პროექტი ,,ვისაუბროთ ქართულად“ 58-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანვიკიპედია სასწავლო პროცესში 64-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანერთი მეთოდი, როგორ გამოვიყენოთ განმავითარებელი შეფასების დადებითი მხარე 70-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან,,წიგნიერების პრობლემა დღეს”– სასწავლო–საგანმანათლებლო პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია“ 74-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკონსტრუქტივისტული მიდგომების გამოყენება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლების პროცესში 83-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუსინათლოთა პროფესიული განათლება 92-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკითხვის ძირითადი მიზანი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში 96-99
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკლუბური მუშაობა - კეთებითა და აღმოჩენებით სწავლების საუკეთესო შესაძლებლობა 100-104
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანთამაში, როგორც სწავლების ფორმა სკოლის დაწყებით საფეხურზე 105-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანთანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში 109-114
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპუნქტუაციური ჩვევების ფორმირება სკოლაში 115-122
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანაქტუალური პრობლემები მათემატიკის სწავლების პროცესში (საგნის სწავლების მეთოდიკა) 123-127
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმათემატიკური პრობლემების შემოქმედებითი გადაწყვეტა 128-132
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს ისწავლონ მათემატიკა 133-141
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგლობალური დათბობის საკითხები ბიოლოგიის სწავლების პროცესში 142-147
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკრიტიკული კითხვა, როგორც ტექსტზე მუშაობის მეთოდი სასკოლო და საუნივერსიტეტო სივრცეებში 148-152
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა“ „Deutsch - Warum nicht?“ „გერმანული - რატომაც არა?“ 153-157
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმხატვრული ნაწარმოების კითხვის სირთულე სკოლაში 158-162
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშავი ჭირის სწავლება ისტორიისა და ბიოლოგიის ინტეგრირებულ გაკვეთილზე 163-168
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუჯრედის სასიცოცხლო პროცესი 169-176
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801