განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


TRADITIONAL BULLYING AND CYBERBULLYING: A COMPARISON OF PARENTING STYLES IN FRANCE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-06-29; ID: 3336 ახალიციტირების ინდექსი და ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულ ტექსტებთან დაკავშირებული საკითხები
მიღებულია: 2020-06-16; ID: 3332 გადაცემულია ხელმეორედ სარეცენზიოდСОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА: ЗНАЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2020-06-13; ID: 3331 ახალიDEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY IN RUSSIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-06-11; ID: 3330 ახალიVOCABULARY LEARNING STRATEGIES BETWEEN LEARNERS OF ARABIC MAJOR AND NON-ARABIC MAJOR AT A MALAYSIA PUBLIC UNIVERSITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-06-03; ID: 3328 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიმოსალოდნელი საფრთხის დადგომის, უგულვებელყოფისა და შემგუებლობის შესახებ Covid 19-ის მაგალითზე
მიღებულია: 2020-06-02; ID: 3327 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-05-18; ID: 3326 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიხელოვნური ინტელექტის გამოყენება განათლებაში
მიღებულია: 2020-05-16; ID: 3325 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიTHE PSYCHOLOGY OF TERRORISM: WHAT MAKES THEM BEHAVE LIKE THEY DO? (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-05-08; ID: 3323 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიHOW CAT TOOLS SIMPLIFY TRANSLATION PROCESS, AND CHALLENGES WHICH GEORGIAN LEGAL TRANSLATORS FACE IN TRANSLATING EU-TERMS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-05-04; ID: 3322 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასუსინათლოთა და მცირემხედველთა სწავლება უმაღლესი სკოლის საფეხურზე - არსებული კანონმდებლობის ანალიზი
მიღებულია: 2020-05-02; ID: 3321 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიСТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕСТА «НАБОР БУКВ» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ В УЗБЕКИСТАНЕ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2020-05-02; ID: 3320 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიDEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY IN RUSSIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-04-27; ID: 3319 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადცხოვრება ორაზროვანი დანაკარგით: თეორიული ჩარჩო და ძირითადი ცნებები
მიღებულია: 2020-04-09; ID: 3317 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადCONTAGIOUS YAWNING AMONG UNIVERSITY STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-04-09; ID: 3316 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიON FORMATION OF THE INFORMATION-CYBERNETIC WORLD PICTURE AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-04-07; ID: 3315 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიМОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2020-04-04; ID: 3313 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიOPPORTUNITIES AND VALUES OF WORK ACTIVITY IN PERCEPTION OF MODERN STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-03-10; ID: 3310 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიკატეგორიალურიდან განზომილებით პარადიგმამდე: პიროვნული აშლილობების ალტერნატიული მოდელი
მიღებულია: 2020-02-25; ID: 3306 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშისასკოლო მათემატიკის ამოცანის ამოხსნის ალგორითმი
მიღებულია: 2020-02-14; ID: 3305 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადJUNG’S SYNCHRONICITY PRINCIPLE (IN A FEW WORDS) (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-02-01; ID: 3300 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიDYSMORPHOPHOBIA OR INFRINGEMENT OF FORM OWN BODY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-10-07; ID: 3262 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმათემატიკის ამოცანების ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება
მიღებულია: 2019-06-24; ID: 3240 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადSTUDYING CREATIVITY IN STUDENTS LEARNING STYLES IN DIFFERENT HIGH SCHOOLS IN IRAN (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2019-05-28; ID: 3218 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადКРАЙНИЙ СЕВЕР И ДЕТИ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2019-04-22; ID: 3211 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსასკოლო მათემატიკის ამოცანის ამოხსნის ალგორითმი
მიღებულია: 2018-11-26; ID: 3172 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადК ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-07-03; ID: 3130 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასНАРУШЕНИЯ СНА И РИСК ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-06-10; ID: 3118 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადTHE EFFECTS OF MASTERY VERSUS SOCIAL-COMPARISON PRAISE ON STUDENTS’ PERSISTENCE: A ROLE OF FIXED VERSUS GROWTH MINDSET (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-03-22; ID: 3089 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიSTUDYING THE ADMINISTRATIVE CORRUPTION BASED ON 3-RAMIFICATIONS ANALYTICAL MODEL IN THE PATHOLOGY THEORY AND SUGGESTING SEVERAL STRATEGIES FOR CONTROLLING IT (A CASE STUDY: ADMINISTRATIONS OF TEHRAN P (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-03-11; ID: 3085 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკასЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКТИВОВ МАЛОГО БИЗНЕСА) (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-03-01; ID: 3082 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადЧЕЛОВЕК И КРАЙНИЙ СЕВЕР (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-02-15; ID: 3076 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადკრიტიკული აზროვნების განვითარება გეომეტრიის მაგალითზე
მიღებულია: 2018-02-09; ID: 3069 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-13; ID: 3034 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКТИВОВ МАЛОГО БИЗНЕСА) (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-09; ID: 3032 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИРТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-03; ID: 3031 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადTHE TECHNOLOGY OF DESIGNING OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK “ELECTRONIC APPLIQUES OF GEOMETRIC FIGURES” BY MEANS OF ADOBE FLASH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-06-28; ID: 2977 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-04-25; ID: 2931 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პროტუგალიაში
მიღებულია: 2017-04-12; ID: 2927 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადEVERYDAY CULTURE OF THE STUDENTS: PECULIARITIES OF MOTIVATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-02-11; ID: 2902 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადСТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-02-09; ID: 2901 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2016-12-15; ID: 2875 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პროტუგალიაში.
მიღებულია: 2016-09-18; ID: 2830 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმეთოდოლოგიები და მათი შეხედულებები შეცდომებზე
მიღებულია: 2016-07-24; ID: 2808 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმატერიის, სივრცისა და დროის ცნებების სწავლება მე-9 კლასის მექანიკაში
მიღებულია: 2016-05-04; ID: 2765 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადპროექტებით სწავლა ჩემი აჩევანია
მიღებულია: 2016-04-07; ID: 2753 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადСРЕДСТВА И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-12-30; ID: 2700 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020
ISSN 1512-1801