განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


DESIGNING OF THE ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES BY THE FUTURE TEACHER FOR THE MATH LESSONS AT ELEMENTARY SCHOOL (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-12-06; ID: 3048 ახალიПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ИХ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-12-05; ID: 3047 ახალიИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-13; ID: 3034 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКТИВОВ МАЛОГО БИЗНЕСА) (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-09; ID: 3032 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИРТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-03; ID: 3031 გადაცემულია სარეცენზიოდПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГОВ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-03; ID: 3030 გადაცემულია სარეცენზიოდCОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-03; ID: 3029 გადაცემულია სარეცენზიოდბილინგვური განათლება სკოლამდელ საფეხურზე - ზიანი თუ სარგებელი?
მიღებულია: 2017-10-26; ID: 3028 გადაცემულია სარეცენზიოდБИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-22; ID: 3026 გადაცემულია სარეცენზიოდDEPENDENCES OF AMOUNT AND DURABILITY OF THE ACQUIRED KNOWLEDGE FROM DURATION OF LESSONS: RESULTS OF IMITATING MODELING (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-10-04; ID: 3021 გადაცემულია სარეცენზიოდGAZE PATTERNS OF COMPOUND NEGATION PROCESSING (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-09-20; ID: 3016 გადაცემულია სარეცენზიოდTHE TECHNOLOGY OF DESIGNING OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK “ELECTRONIC APPLIQUES OF GEOMETRIC FIGURES” BY MEANS OF ADOBE FLASH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-06-28; ID: 2977 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-04-25; ID: 2931 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პროტუგალიაში
მიღებულია: 2017-04-12; ID: 2927 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-03-20; ID: 2917 გადაცემულია სარეცენზიოდEVERYDAY CULTURE OF THE STUDENTS: PECULIARITIES OF MOTIVATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-02-11; ID: 2902 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადСТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-02-09; ID: 2901 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВЕДА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2016-12-15; ID: 2875 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პროტუგალიაში.
მიღებულია: 2016-09-18; ID: 2830 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმეთოდოლოგიები და მათი შეხედულებები შეცდომებზე
მიღებულია: 2016-07-24; ID: 2808 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადმატერიის, სივრცისა და დროის ცნებების სწავლება მე-9 კლასის მექანიკაში
მიღებულია: 2016-05-04; ID: 2765 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადპროექტებით სწავლა ჩემი აჩევანია
მიღებულია: 2016-04-07; ID: 2753 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადСРЕДСТВА И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-12-30; ID: 2700 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადPOSITIVE PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON INDIGENOUS EDUCATION – THE CORNERSTONES OF WELL-BEING IN INDIGENOUS STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2015-07-23; ID: 2612 გადაცემულია ხელმეორედ სარეცენზიოდ


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2017
ISSN 1512-1801
Rambler's Top100