განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.1(27) [2014.01.15]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


მასწავლებელთა I კონფერენცია "უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს" (სწავლებისა და განათლების პრობლემები) 2013 წლის 29-30 ნოემბერი 1-2
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებლის პროფესიული განვითარება სკოლის ბაზაზე 3-6
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსააზროვნო უნარების განვითარება ორგანული ქიმიის სწავლების პროცესში 7-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული უნარების განვითარება ისტორიის გაკვეთილზე 15-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან0 - ის სწავლების პრობლემა 27-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკულტურათაშორისი აღზრდა და პედაგოგიკა 32-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსადამრიგებლო პროგრამა, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება და მისი პრაქტიკაში დანერგვა 40-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკვლევაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების როლი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვაში 46-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდაწყებით საფეხურზე მათემატიკის სწავლების ზოგადი პრობლემები 58-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტით სწავლების მეთოდის როლი სასკოლო განათლების მიზნების განხორციელებაში პროექტ-გაკვეთილის მაგალითზე 65-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასწავლო საგანი - მათემატიკა 81-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსწავლების მეთოდიკა და მისი როლი საგანმანათლებლო პროცესებში 87-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინოვაციური მეთოდები მათემატიკის სწავლებაში 93-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდა პრობლემები და პერსპექტივები 96-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსურათი როგორც ლექსის წერის იმპულსი უცხო ენის გაკვეთილზე 103-107
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სწავლების ეფექტური მეთოდები (მშობლიური ენა და ლიტერატურა) 108-112
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინგლისური ენის სწავლების სტანდარტთან შესაბამისობა I კლასებში 113-120
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჩაშენებული პრაქტიკა ინკლუზიური სწავლებისას 121-124
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაშუალო სკოლის ისტორიის სახელმძღვანელოების ანალიზი 125-133
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლება და აღზრდის იდეოლოგია ქვეყნის განვითარების გარანტი 134-137
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმართალი სამართალი ,,ვეფხისტყაოსანში“ 138-141
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანმანათლებლო რესურსები და მოსწავლეთა მიღწევები 142-145
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმეთოდური რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პირველი კლასის ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის 146-149
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტის, როგორც მეთოდის გამოყენება უცხო ენის სწავლებისას 150-156
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმოტივაცია - თანამედროვე სკოლის მნიშვნელოვანი პრობლემა 157-161
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან“იაკობ გოგებაშვილი-წარსულის შვილი, აწმყოს აღმზრდელი და მომავლის გადია“ 162-166
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასწავლო სემინარი, როგორც ინტერაქტიური მეთოდების ერთ-ერთი ფორმა სასწავლო პროცესში 167-170
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმონაცემების გამოსახვა ცხრილისა და დიაგრამების სახით 171-174
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებლის პროფესიული ეთიკის როლი მოსწავლეთა პიროვნული და სოციალური უნარების განვითარებაში 175-181
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანმანათლებლო პროცესებში არსებული სირთულეებისა და პრობლემების მოკლე მიმოხილვა 182-191
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801