ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

ფიზიკა 2013 | No.1(9) [2013.06.30]


კლასტერულ–კასკადური მოდელი განზოგადოებული მოდიფიცირებული უარყოფითი ბინომიალური განაწილებისათვის (ენა: რუსული)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2012 | No.1(7) [2012.06.30]


СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДРОНОВ ИМЕЮЩИХ МАКСИМАЛЬНОЕ КУМУЛЯТИВНОЕ ЧИСЛО И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЧАСТИЦ, ОБРАЗОВАННЫХ В СТОЛКНОВЕНИЯХ РЕЛАТИВИСТСКИХ ЯДЕР (ენა: რუსული)  21-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2011 | No.2(6) [2011.12.31]


სიმეტრიული და ასიმეტრიული რელატიური ბირთვების დაჯახებებში დაბადებული ნაწილაკების კინემატიკური მახასიათებლების შედარებითი ანალიზი. (ენა: რუსული)  57-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОНОВ С МАКСИМАЛЬНЫМ КУМУЛЯТИВНЫМ ЧИСЛОМ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ АДРОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ (ენა: რუსული)  83-93
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2011 | No.1(5) [2011.06.30]


LIGHT FRONT FORM OF THE DEUTRON RELATIVISTIC WAVE FUNCTION* (ენა: ინგლისური)  80-83
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2010 | No.2(4) [2010.12.31]


АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В АДРОН-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ В РАМКАХ МОДЕЛИ ГЛАУБЕРА (ენა: რუსული)  15-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023