კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2016 | No.1(47) [2016.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THE RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF THE FACTORIAL KNOWLEDGE AND METHODS OF DESIGNING FACTOR TESTS (ენა: ინგლისური)  3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕЧЕТКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СИНТЕЗА ТОЧНЫХ, КОМПАКТНЫХ И ИНТЕРПРЕТАБЕЛЬНЫХ БАЗ ЗНАНИЙ (ენა: რუსული)  8-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА СИНТЕЗА МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ НА ПРИНЦИПАХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ (ენა: რუსული)  23-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანVARIABILITY OF FORMANTS FOR VOWELS USING AUTOREGRESSIVE FILTER MODEL (ენა: ინგლისური)  35-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანО НЕОБХОДИМОСТИ, СПОСОБЕ И СЛЕДСТВИЯХ УЧЁТА АПОСТЕРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СХЕМЕ ИСПЫТАНИЙ БЕРНУЛЛИ (ენა: რუსული)  42-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDEVELOPMENT OF IMPROVED K-MEANS CLUSTERING FOR HEALTH INSURANCE CLAIMS (ენა: ინგლისური)  48-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAN EFFICIENT AUTHENTICATION AND PAYMENT METHOD FOR E - COMMERCE (ენა: ინგლისური)  58-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA COMPARATIVE STUDY OF MAODDP WITH ZRP AND DSR ROUTING PROTOCOLS FOR MOBILE AD-HOC NETWORK (ენა: ინგლისური)  64-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOPTICAL FLOW BASED ETHIOPIAN TRADITIONAL DANCE VIDEO CLASSIFICATION SYSTEM (ენა: ინგლისური)  69-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინოვაციური იდეების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული შეფასებათა სისტემა TOPSIS მეთოდის ბაზაზე  80-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232