ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2016 | No.1(47) [2016.03.31]


ინოვაციური იდეების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული შეფასებათა სისტემა TOPSIS მეთოდის ბაზაზე  80-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2011 | No.3(32) [2011.11.15]


საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში შუქნიშნის სიგნალიზაციის მმართველი პარამეტრების მიზანდასახული ძებნის საკითხისათვის  13-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.5(28) [2010.11.30]


საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის სრულყოფის საკითხის დამუშავება საქართველოში  54-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.3(26) [2010.06.30]


საგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება  198-206
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2009 | No.3(20) [2009.06.30]


Об одном вопросе четко сформированного технического задания как необходимого элемента решения транспортной проблемы крупных городов Грузии (ენა: რუსული)  138-142
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2009 | No.2(19) [2009.05.31]


მოდელირების თანამედროვე სისტემების მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის  159-161
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2008 | No.3(17) [2008.12.31]


მონიტორინგის ბაზაზე მუნიციპალური წარმონაქმნის ინფორმაციული სისტემის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.2(9) [2006.06.30]


მაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება  90-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა  106-118
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.1(8) [2006.03.31]


კოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში  74-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024