ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.1(47) [2018.03.31]


RELATIONSHIP OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND WAYS OF RESOLVING A CONFLICT SITUATION (ენა: რუსული)  104-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.4(46) [2017.12.31]


ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГОВ (ენა: რუსული)  44-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ИХ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ენა: რუსული)  48-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.3(40) [2016.06.30]


СТРАТЕГИИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА БЕЗРАБОТИЦЫ (ენა: რუსული)  3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2012 | No.2(21) [2012.06.30]


УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ (ენა: რუსული)  30-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНАДИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ О НОРМАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ (ენა: რუსული)  47-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2011 | No.1(18) [2011.06.30]


АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ (ენა: რუსული)  23-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020