ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.2(54) [2018.06.30]


ЗАМЕЧАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУ ПРАВИЛУ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ენა: რუსული) 57-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2015 | No.1(45) [2015.06.15]


ბაიესური ქსელები და მათთან დაკავშირებული ჰიპოთეზების მათემატიკური მიმოხილვა 3-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2013 | No.3(39) [2013.11.30]


МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ ФОРМАЛЬНОГО НЕЙРОНА (ენა: რუსული) 118-152
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2013 | No.2(38) [2013.06.30]


სერიულად ვარგისიანი ელექტრონული სქემების დაპროექტების ამოცანა 55-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანხანგამძლეობისა და დაღლილობით გამოწვეული რღვევის დაჩქარებული ტესტირება კომპიუტერული მოდელირებით 89-119
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.3(26) [2010.06.30]


საგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება 198-206
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2008 | No.3(17) [2008.12.31]


მონიტორინგის ბაზაზე მუნიციპალური წარმონაქმნის ინფორმაციული სისტემის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.2(9) [2006.06.30]


მაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება 90-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა 106-118
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.1(8) [2006.03.31]


Математическое моделирование и расчет потребительской корзины (ენა: რუსული) 3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში 74-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2005 | No.3(7) [2005.12.31]


Информационные технологии согласования управленческих решений по выбору целей и стратегий в конфликтологии (ენა: რუსული) 48-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОбобщенная математическая модель экономической динамики (ენა: რუსული) 55-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМатематическое моделирование экономических циклов и оптимальное управление капитальными вложениями (ენა: რუსული) 59-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024