განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2017 | No.3(45) [2017.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


რით არის განპირობებული ინფსელფის არსებობა და როგორ შეიქმნა ინფსელფი მოქმედებაში ანუ ცნობიერება? STDM – Simple Theory of Difficult Meanings (რთული მნიშვნელობების მარტივი თეორია) 3-13
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFERTILISATION IN ARTIFICIAL WOMB. LEGAL AND BIOETHICAL ISSUES (ენა: ინგლისური) 14-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართველი მიგრანტების სოციალური ქსელები ჩრდილოეთ პორტუგალიაში 32-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ენა: რუსული) 47-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ენა: რუსული) 58-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანORGANIZATIONAL HEALTH OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN RELATION TO THEIR ADJUSTMENT (ენა: ინგლისური) 63-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSURVEY OF VETERINARY STUDENTS’ NEEDS FOR USING E-LEARNING TOOLS FOR LATIN LANGUAGE (ენა: ინგლისური) 73-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА. (ენა: რუსული) 77-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFORMATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILITY OF THE FUTURE SPECIALIST IN UNIVERSITY EDUCATIONAL SPACE (ენა: ინგლისური) 81-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწინარწმენის საზომი ინსტრუმენტის ქართულენოვანი ვერსიის შემუშავება 86-99
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ЛОКУСА КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ენა: რუსული) 100-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ С РАЗВИТИЕМ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ (ენა: რუსული) 106-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაზოგადოებასთან ურთიერთობის განწყობისეული (დამუკიდებულების) კანონზომიერებანი 116-127
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაბაკალავრო პროგრამების ეფექტიანობის ამაღლების პერსპექტივები 128-142
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანADOLESCENT RISK TAKING BEHAVIORS: THE CASE OF GEORGIA (ენა: ინგლისური) 143-153
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801