ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2017 | No.2(18) [2017.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ЧАСТОТНАЯ ДИСПЕРСИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРОВОДИМОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ TLGAS2<NI> (ენა: რუსული) 3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОСОБЕННОСТИ ГОРНО-ДОЛИННЫХ ВЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ В НАХЧЫВАНСКОЙ АР (ენა: რუსული) 9-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანЭФФЕКТИВНАЯ МАССА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В AGSBTESE (ენა: რუსული) 16-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ СВЕРХГИГАНTЫ HD 14662 (F7IB) (ენა: რუსული) 19-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С МОЛНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ AЗЕРБАЙДЖАНА (ენა: რუსული) 25-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ОЛИГОМЕРА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПЭГ5 С ИОННОЙ ПАРОЙ КСL (ენა: რუსული) 33-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPHOTOCURRENT ENHANCEMENT OF SPIN COATED CDS THIN FILMS BY ADDING CU (ენა: ინგლისური) 39-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCONFORMATIONAL SEARCH OF IMMUNOSTIMULATING TRIPEPTIDE GLY-LEU-PHE STRUCTURE BY MOLECULAR MECHANICS METHOD. (ენა: ინგლისური) 47-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ БЫСТРОТЫ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ ОБРАЗОВАННЫХ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ПРИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭНЕРГИЯХ (ენა: რუსული) 53-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHIRD ORDER PERTURBED HEISENBERG HAMILTONIAN OF SC FERROMAGNETIC FILMS WITH FIFTY SPIN LAYERS (ენა: ინგლისური) 64-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА АНАЛОГА [MELEU3] МОЛЕКУЛЫ ОКТАРФИНА (ენა: რუსული) 73-78
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ГЛИПРОЛИНОВ С ОСТАТКОМ LEU (ენა: რუსული) 79-84
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანРАДИОАКТИВНОСТЬ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ПРИКАСПИЙКОЙ НИЗМЕННОСТИРАДИОАКТИВНОСТЬ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ И ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ПРИКАСПИЙКОЙ НИЗМЕННОСТИ (ენა: რუსული) 85-87
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE PROBLEMS OF MAGNETIC INSTABILITY OF THE SUBSYSTEM OF ZONAL D-ELECTRONS (ენა: ინგლისური) 88-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE LOW-FREQUENCY METHOD TO MEASURE THE LONGITUDINAL RELAXATION RATES OF THE SEPARATE TRANSITIONS OF THE SPIN-TRIPLET STATES (ენა: ინგლისური) 93-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგამა სპექტრომეტრის დიფერენციალური და ინტეგრალური მახასიათებლების შესწავლა 98-103
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461