განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.5(31) [2014.11.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


მასწავლებელთა II კონფერენცია "უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს" (სწავლებისა და განათლების პრობლემები) 2014წლის 6-7ივნისი 1-5
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფოტოსინთეზის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შესახებ სკოლაში 6-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუსინათლოთა ვიზუალური კომუნიკაციის შეზღუდვის კომპენსაცია განათლების პროცესში 11-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსხვადასხვა სახის სირთულეების მქონე მოსწავლეებში ბაზისური უნარების განვითარების თავისებურებები და ინტელექტთან მიმართება 15-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტით სწავლების ეფექტურობა პროექტგაკვეთილი ,,წყალი სიცოცხლეა“ 19-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრონული მასალების გამოყენება სწავლების პროცესში სკოლის დაწყებით საფეხურზე 27-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრეზო ჭეიშვილის შემოქმედებითი იმპულსები (სასწავლო პროექტი) 31-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტერეოტიპები დიდაქტიკური თვალთახედვიდან 43-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარაფორმალური და ინფორმალური განათლების როლი უწყვეტი განათლების ცხოვრების ციკლში. 58-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტული სწავლების როლი აღზრდაში 65-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკრიტიკული აზროვნების აუცილებლობა სასწავლო პროცესში 72-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწერითი მეტყველების განვითარება - სწავლა-სწავლების აქილევსის ქუსლი 77-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანლექსის შექმნა გერმანული ენის გაკვეთილზე 82-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფუნქციონალური დამოკიდებულების პროპედევტიკა I კლასში 87-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსიმულაციური გაკვეთილი წერითი უნარების განვითარებისთვის 96-99
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსირთულეები სწავლისა და სწავლების პროცესში და მათი დაძლევის სტრატეგიები 100-107
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებელთა პროფესიული საჭიროებების კვლევა 108-113
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებელი და სოციალური გარემო 114-123
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების რეფორმა საქართველოში და ქართული სამეცნიერო პედაგოგიკური ჟურნალის დაარსების აუცილებლობა 124-129
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებლობა - პროფესია თუ მოწოდება 130-139
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტ-გაკვეთილი ო, ენავ ჩემო... 140-144
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანენობრივი შეცდომები ქართული ენისა და ლიტერატურის წერით ნაშრომებში იმერეთის რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლების მაგალითზე 145-150
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასწავლო პროცესში საგანთა ინტეგრირების დადებითი მხარეები 151-155
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან21-ე საუკუნის განათლება - შებრუნებული საკლასო ოთახი 156-163
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინოვაციური აქტივობებისა და მეთოდების გამოყენება წიგნიერების განვითარებაში 164-167
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართული ენის სწავლების პრობლემები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში 168-180
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამოქალაქო აღზრდისათვის 181-184
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკითხვის უკეთ სწავლებისათვის 185-190
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების შეღწევადობა, როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების სასწავლო პროცესში ჩართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება 191-193
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინოვაციური ხედვა ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებას 194-198
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801