კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2005 | No.2(6) [2005.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


პარალელური პროგრამების ეფექტური რეალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი (ენა: რუსული) 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშესაძლებლობითი დისკრიმინაციული ანალიზი: სამედიცინო დიაგნოსტიკა ავადმყოფთა ისტორიების მიხედვით (ენა: ინგლისური) 13-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსივრცითი მიმართებების გამომხატველ თანდებულთა ზოგიერთი მახასიათებელი 19-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკონცეპტუალურ-ფრაქტალური ანალიზის მათემატიკური საკითხები (ენა: რუსული) 21-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანექსპერიმენტის მრავალგეგმიანი და მრავალალტერნატივიანი წრფივი რეგრესიული მოდელი (ენა: რუსული) 24-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკრიპტოგრაფიული მეთოდის სინთეზი სასრულ ველზე განსაზღვრული მატრიცების მეშვეობით (ენა: რუსული) 28-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისათვის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის გათვლის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ (ენა: ინგლისური) 33-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაწყისი მომენტის ექსტრემალურობის აუცილებელი პირობა ერთი კლასის დაგვიანებულარგუმენტიანი ვარიაციული ამოცანისათვის (ენა: ინგლისური) 37-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმაღალი რიგის სიზუსტის დეკომპოზიციის მიმდევრობით_პარალელური სქემა არაერთგვაროვანი ევოლუციური განტოლებისათვის (ენა: ინგლისური) 40-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრამდენიმე ცნობილი ანალიზური კონსტრუქციის საერთო განზოგადების შესახებ (ენა: ინგლისური) 44-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები ერთი კლასის ნეიტრალური ტიპის ოპტიმალური მართვის ამოცანისათვის (ენა: ინგლისური) 48-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკონტრარული წყვილები ფსევდო-ბულის ალგებრაში (ენა: ინგლისური) 51-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშეშფოთებული გვერდითი ზედაპირიანი დრეკადი ძელისათვის სენ-ვენანის მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ (ენა: ინგლისური) 53-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარასაკმარისი მონაცემები და პოპულაციის შეწონილი საშუალო მნიშვნელობა (ენა: ინგლისური) 58-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანλ ადიტიური დისკრეტული არამკაფიო ზომების ინტერპრეტაციები არასაკმარისი მონაცემებიდან არამკაფიო ზომის აღდგენის ამოცანებში (ენა: ინგლისური) 61-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანსაკუთრებული ოპტიმალური მართვის გამოთვლა კვაზიწრფივ შერეულშეზღუდვებიან სამართ სისტემებში (ენა: რუსული) 71-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის ზოგიერთი საკითხი 3 - განზომილებიან მრავალსახეობათა ტოპოლოგიური მოდელის მიხედვით (ენა: რუსული) 74-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანოპტიმალური მართვის ამოცანა ინტეგრალური ტიპის სასაზღვრო პირობით მეორე რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებისა და კვადრატული ფუნქციონალისთვის (ენა: ინგლისური) 78-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232