განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2016 | No.1(38) [2016.01.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


მასწავლებელთა IV კონფერენცია "უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს" პედაგოგიური გამოცდილების გაზიარება 2015წლის 17ოქტომბერი 1-4
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიაკობ გოგებაშვილი - რეალური სასწავლებლების შესახებ 5-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტის მეთოდი უცხო ენის სწავლების პროცესში 11-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ ვიკითხოთ უკეთესად 16-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანურთიერთსწავლება-შეგნებულიკითხვისუნარისგანვითარება 24-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპიროვნების ჰარმონიული აღზრდა იაკობ გოგებაშვილის მოძღვრების მიხედვით 28-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჩვენ უფრო მეტად ვგავართ,ვიდრე განვსხვავდებით 35-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ დავაინტერესოთ მოსწავლე 39-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„ბენჯამენ ბლუმის განათლების მიზნების ტაქსონომიის გამოყენება ისტორიის გაკვეთილებზე“ 42-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდემოკრატიული მოქალაქეობა ინტეგრირებული განათლების გზით— ,,ჩვენი პლანეტა, ჩვენი გარემო, ჩვენი პასუხისმგებლობა“ 49-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსწავლების კონსტრუქტივისტული მიდგომები მათემატიკაში 57-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგნობრივი ცოდნის ტრანსფერი ინტეგრირებულ გაკვეთილზე 62-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდიფერენცირებული სწავლებისა და სწავლის მეთოდები 68-74
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპრაქტიკის როლის გაძლიერება ინკლუზიური განათლების ეფექტური დანერგვის პროცესში 75-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების საკითხები XIX-ის საქართველოში 80-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანმანათლებლო პროექტი: „გზა ჯანმრთელობისკენ“ 86-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტაჟირება, როგორც პროფესიული წინსვლისა და საგაკვეთილო პროცესის მეთოდური მრავალფეროვნების ხელშემწყობი ფაქტორი 93-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანეფექტური კომუნიკაცია - სკოლის ორგანიზაციული კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი 98-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМЕТОД ПРОЕКТА НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (ენა: რუსული) 106-111
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაკვანძო კითხვები ბიოლოგიაში 112-121
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაკომუნიკაციო უნარების განვითარება თვალსაჩინოების დახმარებით 122-125
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანროგორ განვუვითაროთ სმენადაქვეითებულ მოსწავლეს მხედველობითი მეხსიერება 126-129
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის განვითარების ხელშეწყობა დაწყებით საფეხურზე 130-136
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპროექტით სწავლების ეფექტურობა 137-141
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანექსკურსია-განათლების შემადგენელი ნაწილი 142-150
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსწავლა კეთებით – საბუნებისმეტყველო საგნების პრიორიტეტი და მოსწავლეთა მოტივაცია 151-155
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან“მხატრული ლიტერატურის სწავლება და კლასგარეშე აქტივობები, როგორც ზნეობრივი ღირებულებების ფორმირების საშუალება“ 156-162
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწიგნიერების პრობლემა და მისი დაძლევის გზები (სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია“) 163-168
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან,,აი ია, აი თითი“ ხშირად მიზეზი გამხდარა პატარა ანის ცრემლებისა 169-173
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებელთა თანამშრომლობა - სასწავლო პრობლემების გადაჭრის საწინდარი 174-177
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801