განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2012 | No.1(20) [2012.01.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში – XXI საუკუნის გამოწვევები” 1-2
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსწავლების ახალი მეთოდოლოგია-ონლაინ სწავლა 3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუცხოური ენის პედაგოგთა სერტიფიცირების ზოგიერთი ასპექტი 9-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასწავლო-შემეცნებითი კომპიუტერული პროგრამების შემუშავების მეთოდიკისათვის (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კომპიუტერული თამაშის „ჩემი შექმნილი წიგნი“ მაგალითზე) 13-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSOME HISTORICAL ASPECTS OF METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (ენა: ინგლისური) 20-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE CULTURAL DIVERSITY TRAINING OF STUDENTS OF EDUCATION IN ISRAEL: A HOLISTIC MODEL (ენა: ინგლისური) 26-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანBUILDING COMMUNITIES OF INQUIRY IN TEXT-BASED LEARNING ENVIRONMENTS (ენა: ინგლისური) 31-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE SOCIOCULTURAL ROLE OF THE MEDIA AND SCHOOL IN TRANSFERRING INFORMATION AND FORMING VALUES (ენა: ინგლისური) 38-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSPECIFIC REQUIREMENTS FOR CHEMICAL MULTIMEDIA AND THEIR APPLICATION FOR FORMATIVE EVALUATION (ენა: ინგლისური) 46-51
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTEACHING BUSINESS ENGLISH – INTERCULTURAL MATTERS (ენა: ინგლისური) 52-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMETHODOLOGY: TEACHING MIXED ABILITY CLASSES (ენა: ინგლისური) 56-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების სისტემის მიმდინარე რეფორმა და პრობლემები მასწავლებლის მომზადების პროცესში 64-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGLOBALIZATION AND THE WORLD LANGUAGES (ენა: ინგლისური) 69-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწერა-კითხვისა და ანგარიშის ათვისებისთვის საჭირო ბაზისური უნარების განვითარების თავისებურებები და მიმართება სოციალურ ინტელექტთან 74-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდაწყებითი სკოლის მასწავლებლის მომზადების პროგრამების განზოგადება საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითზე 81-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარის თუ არა კავშირში მშობლების განქორწინება მოზარდთა ემოციურ მდგომარეობასა და აკადემიური მოსწრების ხარისხთან? 89-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„ერთიანი სასწავლო პროგრამა“ საზღვარგარეთ არსებული ქართული საკვირაო სკოლებისთვის 98-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმშობლიური ენა, ისტორია და გლობალიზაცია 103-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანექვსწლიანი დაწყებითი სკოლა და მასწავლებლის მომზადების პრობლემები 109-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანზედა დონის სააზროვნო უნარები უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში 116-122
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსკოლის დირექტორის ლიდერული უნარ–ჩვევების გავლენა მოსწავლეთა წარმატებაზე 123-133
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპარამეტრის შემცველი განტოლებებისა და უტოლობების სწავლებისათვის მატემატიკის სასკოლო კურსში 134-140
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОДГОТОВКУ УЧИТЕЛЕЙ (ენა: რუსული) 141-145
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანბავშვის გონებრივი აღზრდის ხალხური ტრადიციები 146-153
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებელთა მომზადება და შესაბამისი კომპეტენციების ფორმირება 154-159
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე 160-165
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმშობელთა პედაგოგიზაციის პრობლემები 166-172
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801